Общи условия на платформата www.vedri.bg
(наричани накратко "Общи условия")

 

Платформата http://www.vedri.bg (наричана по-долу накратко „Платформа“), е създадена, с цел да подпомогне хора със сходни интереси да се свързват помежду си и да създадат общност, в която да общуват и да споделят опит по въпроси, които ги вълнуват, като: здравословен начин на живот и хидратация, спорт, устойчиво развитие, туризъм и пътувания, родителство и др.

Сигурността и правилното и законово използване и функциониране на Платформата са от изключително значение за „Девин” ЕАД, с ЕИК 040428304.

С настоящите Общи условия бихме искали да Ви информираме какви са правилата за участие в Платформата.

I. Какво можете да споделяте и да правите в Платформата
Наша цел е хората, регистрирали се в Платформата да я използват, за да изразяват мнение и споделят съдържание, което е важно за тях, но не и за сметка на безопасността и благосъстоянието на други лица или за сметка на общността на Платформата.
По тази причина, Вие се съгласявате да не участвате с поведение, описано по-долу (нито да улеснявате или подпомагате други лица да вършат това):
1. Нямате право да използвате Платформата, за да правите или споделяте каквото и да е:
• Което нарушава настоящите Общи условия.
• Което е незаконно, подвеждащо, дискриминиращо или измамно.
• Което нарушава или накърнява права на други лица, включително техните права на интелектуална собственост.
2. Нямате право да качвате вируси или злонамерен код, нито да правите каквото и да е, което би могло да деактивира, пренатовари или наруши правилната работа или външния вид на Платформата.
3. Нямате право да осъществявате достъп до или да събирате данни от Платформата, използвайки автоматизирани средства (без нашето предварително разрешение), или да се опитвате да осъществявате достъп до данни, за които нямате разрешение за достъп.

Можем да премахнем или блокираме съдържание, което нарушава тези правила. Също така можем да премахнем или ограничим достъпа до съдържанието, услугите или качената от Вас информация, ако преценим, че това е разумно необходимо, за да се предотвратят или смекчат неблагоприятни юридически последици или регулаторни санкции.

За да подпомогнете общността на Платформата, Ви насърчаваме да докладвате съдържание или поведение, за което считате, че нарушава Ваши права (включително права на интелектуална собственост) или тези Общи условия.

Ако премахнем съдържание, което сте споделили поради нарушаване на тези правила, ние ще Ви уведомим и ще обясним всички опции, с които разполагате, за да поискате още един преглед, освен ако сериозно или многократно нарушавате тези Общи условия или ако това действие може да изложи нас или други лица на юридическа отговорност, да навреди на нашата общност от потребители, да компрометира или попречи на интегритета или функционирането на някои от нашите системи, когато сме ограничени поради технически ограничения или когато е налице забрана да действаме по този начин поради нормативни ограничения.

II. Разрешенията, които ни предоставяте
Имаме нужда от някои разрешения от Вас, за да администрираме Платформата:
1. Разрешение за използване на съдържанието, което споделяте:
Съдържанието, което споделяте или части от това съдържание, като например текст, снимки или видеоклипове, може да е обект на авторско право и да е защитено от различни закони, свързани със защита на за интелектуална собственост или да включва в себе си обекти на интелектуална собственост.
Ако Вие притежавате правата на интелектуална собственост (като например авторско право, търговска марка или индустриален дизайн) върху съдържанието, което споделяте във Платформата, нищо в настоящите Общи условия не отнема правата Ви във връзка с това съдържание. Свободни сте да споделяте Вашето съдържание с всяко лице, където желаете в Платформата.
Въпреки това, за да менажираме Платформата, имаме нужда да ни предоставите някои юридически разрешения („лицензия“) за използване на това съдържание, като предоставянето на лицензията е предназначено единствено и само за целите на функционирането на Платформата.
По-конкретно, когато споделяте/качвате съдържание, представляващо произведение – обект на авторско право за Вас, Вие ни предоставяте неизключителна, прехвърлима, подлежаща на сублицензиране, безвъзмездна и валидна за целия свят лицензия за използване на всяко едно такова произведение, включително, но не само: записването на произведението; възпроизвеждането и разпространението сред неограничен брой лица на произведението; излъчването на произведението по безжичен път; предаването и препредаването на произведението по кабел; публичното показване на произведението; публичното представяне или изпълнение на произведението; създаването въз основа на произведението на звукозапис и самостоятелното използване на звукозаписа по всички допустими от закона начини; превеждането на текста на произведението на друг език; преработката и синхронизацията на произведението и използването му за създаване на ново производно произведение, включително но не само - аудио-визуално произведение; предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Предоставената лицензия включва и правото да разрешаваме използването на произведението от страна на трети лица.
В случай, че споделеното/каченото съдържание включва в себе си търговски марки или промишлени дизайни, които са Ваши или върху които имате право на използване, предоставената лицензия включва и правото за използване на тези търговски марки или промишлени дизайни в рамките на споделеното/каченото съдържание, както от нас, така и от трети лица ползватели/членове на Платформата.
Лицензията се предоставя за максимално допустимия съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ Закона за марките и географските означения/ Закона за промишления дизайн срок, като обаче се прекратява с Вашата дерегистрация (изтриване на акаунта Ви) от Платформата.
Независимо от посоченото в предходното изречение, дерегистрацията Ви от Платформата не води до прекратяване на правото ни да съхраняваме копие на каченото от Вас съдържание за срок не по-малък от 5 години от датата на дерегистрацията или за по-дълъг срок когато изтриването би ограничило нашата способност да:
• разследваме или идентифицираме незаконни дейности или нарушения на нашите условия и политики (например да идентифицираме или разследваме неправилно използване на нашите системи и платформа);
• спазим правно задължение, като например запазване на доказателство; или
• изпълним искане на съдебна или административна институция, правоохранителен орган или правителствена агенция;
Във всеки от горните случаи Лицензията ще продължи да се прилага, докато съдържанието се изтрие напълно.

2. Разрешение за използване на Вашето име, снимка на профила и информация за Вашите действия, свързани с реклами:
Вие ни предоставяте разрешение да използваме Вашето име, Ваша снимка /ако сте качили такава/ и информация за действия, които сте извършили в Платформата непосредствено след или във връзка с информация, реклами, оферти и друго спонсорирано съдържание, което показваме в Платформата, без каквото и да е възнаграждение за Вас.

III. Ограничения за използването на наша интелектуална собственост
В случай че използвате съдържание, обект на наши права на интелектуална собственост, което е предоставено на разположение в Платформата (например текстове, изображения, дизайни, видеоклипове или звуци, предоставени от нас, които Вие добавяте към съдържание, което създавате или споделяте във Платформата), ние запазваме всички права на интелектуална собственост върху това съдържание. Можете да използвате наши обекти на авторско право или търговски марки единствено ако получите изрично писмено разрешение от нас.

IV. Временно спиране или прекратяване на регистрация
Искаме Платформата да бъде място, където хората се чувстват добре дошли и в безопасност, за да изразяват себе си и да споделят мисли и идеи.
Ако установим, че Вие явно, сериозно или системно нарушавате тези Общи условия, имаме право да спрем временно или да деактивираме за постоянно регистрацията Ви. Имаме право също така да спрем временно или да деактивираме за постоянно регистрацията Ви, ако системно нарушавате права на интелектуална собственост на други лица или ако това се изисква от нас поради правни причини.
Когато предприемем такова действие, ние ще Ви уведомим и ще обясним всички опции, с които разполагате, за да поискате преглед, освен ако това може да изложи нас или други лица на юридическа отговорност, да навреди на нашата общност от потребители, да компрометира или наруши нашата репутация или функционирането на Платформата.

V. Допълнителни разпоредби
Настоящите Общи условия съставляват споразумение между Вас и „Девин“ ЕАД относно използването на Платформата от Ваша страна.

Ние работим непрестанно за подобряването на нашите услуги. Като резултат е възможно периодично да се налага да актуализираме тези Общи условия, така че да отразяват точно нашите услуги и практики. Ще правим промени само ако клаузите вече не са подходящи или са непълни, ако промените са разумни и необходими предвид Вашите интереси, както и с цел спазване на действащото законодателство.

Настоящите Общи условия са публикувани на www.vedri.bg. Когато се регистрирате за участие в Платформата е необходимо да потвърдите, че сте се запознали с тях. При необходимост от актуализиране на настоящите Общи условия, промените в тях ще влизат в сила от датата на публикуването им на www.vedri.bg, за което ще има изрично обявление. Ако Вие не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес privacy@vedri.bg. Ако не получим такъв имейл от Вас в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Общите условия на Платформата, ще се счита, че приемате всички изменения.

Вашият достъп, посещение или използване на Платформата е предмет на настоящите Общи условия и се тълкуват в съответствие с българското законодателство. Съдилищата на България имат изключителна юрисдикция в случай на спор, при условие че Девин ЕАД може да избере, съгласно приложимото законодателство, друг съд, който има юрисдикция по такъв спор.

Настоящите Общи условия са валидни от 14.02.2022г.