ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
"Ведри с приятел"

1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Настоящата Кампания „Ведри с приятел“ (наричана за краткост „Кампанията”) се организира и администрира от „ДЕВИН“ ЕАД, ЕИК 040428304, със седалище и адрес на управление в гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Васил Левски“ № 6 („Организатор”).
1.2. Настоящите правила са публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата www.vedri.bg, както и в социалните мрежи на „ДЕВИН“ ЕАД.
1.3. Кампанията е предназначена за лица, които са се регистрирали в онлайн платформата на www.vedri.bg (наричани по-нататък "Потребителите“ или “Участниците") и ще се проведе в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Правила (наричани по-долу "Правилата").
1.4. Участвайки в Кампанията, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
1.5. Участниците в Кампанията следва сами да проверяват за промени в настоящите Правила, като Организаторът на Кампанията си запазва правото да ги допълва или променя, като своевременно ще оповестява това на интернет страницата www.vedri.bg.

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
2.1. Участници в Кампанията са всички регистрирани Потребители на www.vedri.bg, които са използвали опцията „Покани приятел“ в профила си на https://vedri.bg/members/referral-program/ , поканили са други лица да се регистрират в онлайн платформата www.vedri.bg посредством опцията „Покани приятел“ и тези лица действително са завършили регистрация в платформата, използвайки кода, получен от опцията „Покани приятел“, в периода от 00:00 часа на 07.11.2022 г. до 24:00 часа на 12.03.2023г. или са лица, които са се регистрирали на www.vedri.bg в периода от 00:00 часа на 07.11.2022 г. до 24:00 часа на 12.03.2023г.
2.2. Всеки Участник, който отговаря на условията на настоящите Правила посочени в точка 2.1., може да участва в Кампанията за спечелване на Предметна награда.
2.3. Участието в Кампанията означава пълно и свободно приемане на сроковете и условията на настоящите Правила. С участието си в Кампанията лицата, които ще бъдат определени за победители, ще бъдат поканени от Организатора да споделят имената си, града по местожителство, също така и снимков и/или видео материал на страниците на www.vedri.bg.
2.4. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на продукт, предлаган от Организатора.
2.5. До участие в Кампанията се допускат единствено физически лица над 18 години.
2.6. Право на участие в Кампанията нямат служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени като печеливши в Кампанията, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши лица.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията е предназначена за регистрирани Потребители на www.vedri.bg, които са използвали опцията „Покани приятел“ в профила си на https://vedri.bg/members/referral-program/ , поканили са други лица да се регистрират в онлайн платформата www.vedri.bg посредством опцията „Покани приятел“ и тези лица действително са завършили регистрация в платформата, използвайки кода, получен от опцията „Покани приятел“ или лица, които са се регистрирали на www.vedri.bg през периода на кампанията. Кампанията ще се проведе в периода от 00:00 часа на 07.11.2022 г. до 24:00 часа на 12.03.2023 г. ("Продължителност на кампанията") на територията на цяла България.

4. НАГРАДИ
4.1. Предметни Награди:
a. През всяка една от осемнадесетте седмици по време на срока на Кампанията всеки регистрирал се Потребител може да спечели една от следните предметни награди:
1) Ваучер за попупка на стоки от дрогерии Lilly (https://www.lillydrogerie.bg/bg/) на стойност 50 лв. Ваучерите ще важат за покупка само във физическите магазини на веригата, 12 месеца след датата на издаване на ваучера
4.2. Горепосочените награди не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

5. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
5.1. Всеки потребител, който е регистриран Потребител на www.vedri.bg и е използвал опцията „Покани приятел“ в профила си на https://vedri.bg/members/referral-program/ , поканил е други лица да се регистрират в онлайн платформата www.vedri.bg посредством опцията „Покани приятел“ и тези лица действително са завършили регистрация в платформата, използвайки кода, получен от опцията „Покани приятел“, в периода от 00:00 часа на 07.11.2022 г. до 24:00 часа на 12.03.2023г. или се е регистрирал на www.vedri.bg в периода на кампанията и който отговаря на условията на настоящите Правила, се включва в тегленето на наградите.
5.2. Предметните награди ще бъдат теглени всяка седмица в понеделник, в продължение на 18 седмици в периода 07.11.2022г до 12.03.2023г.
5.3. Всяка седмица ще бъдат изтегляни 6 (шест) печеливши участника, които ще получат като предметна награда един от общо 6 (шест) ваучера за покупка на стоки от дрогерии Lilly. Общо за периода на играта ще бъдат изтеглени 108 предметни награди.
5.4. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип чрез свободно достъпен софтуер https://www.random.org/ измежду участниците в Кампанията. Спечелилите ще бъдат уведомявани чрез изпращане на електронно писмо на посочения от тях мейл, а резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на https://vedri.bg/benefits-for-you/.
5.5. За да получат наградите си печелившите участници следва да отговорят на изпратения им е-мейл като посочат необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон и адрес за доставка) в срок до 3 дни след получаване на уведомлението. В случай, че печелившият участник не отговори в този срок, то се счита, че той се отказва от получаване на наградата.
5.6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили и/или нарушават правилата и механизма на Кампанията, включително и изискването за възраст, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
5.7. Печелившият участник получава наградата си на посочен от него адрес чрез куриер.
5.8. Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви и да получи наградата, поради невъзможност печеливш ефективно да ползва наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
5.9. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или на непълен адрес за доставка на наградата, или поради нарушено условие за възраст на участника, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

6. ДАНЪЦИ
6.1. Наградите, които получават участниците се облагат по реда на ЗДДФЛ и в този случай наградата ще се третира като доход и подлежи на облагане с окончателен данък съгласно чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ.
6.2. Деклариране на доходите
С настоящото Организаторът информира участниците, че всяко лице, което е спечелило награда е необходимо да я декларира в годишната си данъчна декларация съгласно сроковете и условията на ЗДДФЛ.
Размерът на данъка върху цената на наградата се изчислява като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
7.1. С участието си в Кампанията, Участниците декларират, че са съгласни техните лични данни да бъдат обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR) за целите на получаване на наградите;
7.2. При писмено искане на участниците Организаторът се задължава:
a. Да потвърди на Участника дали обработва или не обработва личните му данни.
b. Да коригира, актуализира, блокира, изтрие или да превърне в анонимни данните съгласно ЗЗЛД и Регламента.

8. ДРУГИ
8.1. Всички възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори между страните.
8.2. Организаторът на Кампанията не носи никаква имуществена или друга отговорност по отношение на характера на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при реализирането на наградата печелившите участници са претърпели някакви вреди. С настоящото участниците и победителите в Кампанията се считат за уведомени и се съгласяват, че всякакви рискове и вреди, произтичащи от реализирането на наградите, включително и всякакви животозастрашаващи рискове, се поемат и са единствено за сметка на печелившите в томболата.

Настоящите Правила са утвърдени от „Девин“ ЕАД на дата 03.11.2022 г.