ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

DEVIN MINERAL & VITAMINS – КАЖИ ДА” SELFIE’
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

 1. Възложител на Играта ‘‘Кажи “ДА” selfie е „Девин“ ЕАД, с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13 Б, вх. А, ет. 5, наричан по-долу „Възложител”.
 2. Организатор на Играта е “Ноу Уей“ ООД с адрес: гр. София, ул. Васил Друмев 48, наричан по-долу „Организатор“. Организаторът извършва цялостното изпълнение на играта и връзката с участниците и победителите от името на Възложителя.
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ в Bio в Instagram профила на Devin Mineral & Vitamins (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/ ).
 4. Включването в настоящата Игра се приема за съгласие от страна на участниците, че предоставят доброволно личните си данни (три имена, телефон, адрес и публични публикации в платформата Instagram) за целите, свързани с провеждането на Играта, обявяване на печелившите и разпространение на наградите.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 6. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Devin Mineral & Vitamins във Instagram на адрес: https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/.

 

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от 14.00ч. в събота - 24.06.2023г. до 24.00ч. в неделя - 25.06.2023г.

 

 РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Девин" ЕАД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. Участието в Играта се приема за декларация от участниците, че имат навършени 18 години и  че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил.
 4. Един участник може да изпълни повече от едно предизвикателство, с което да се включи в Играта. Всяко selfie трябва да бъде на отделен публикация.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Направи си селфи със специалната 360 камера на DEVIN M&V на събитието на Red Bull Car Park Drift на 24 юни.
 2. Сподели го в платформата Instagram чрез пост със снимка, видео или рийл в профила на участника, като в описанието към поста задължително се добавя хаштаг #кажиДА до 25 юни и тагни Instagram профила на DEVIN M&V.
 3. Използвайки хаштаг #кажида, постът автоматично е предоставен за одобрение и използване като пример за изпълнение на предизвикателство в страницата на лендинг пейджа.
 4. Профилът на участникът, изпълняващ предизвикателството, трябва да бъде публичен.
 5. На 26 юни ще бъдат обявявани печелившите на наградите. Обявяването ще бъде на платформата Instagram в профила на DEVIN M&V (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/).
 6. Не е позволено използването на нецензурни и обидни думи.

 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Наградите в Играта са 5 /пет/ броя хладилна чанта, пълна с 6 бутилки DEVIN Mineral & Vitamins – по един от всеки наличен вкус. Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.
 2. Печелившите участници трябва да потърсят наградата си в срок от 5 /пет/ работни дни след обявяването им, като изпратят на лично съобщение на Instagram профила на DEVIN M&V (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/) необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.


РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите участници, качили selfie с нужният хаштаг (#кажида), ще бъдат известени с таг и лично съобщение в Instagram и ще им бъде предоставен телефон, на който могат да предоставят данните си за получаване на наградата.
 2. След обявяване на победителите  печелившите участници  също имат ангажимент да потърсят своята награда и да се свържат допълнително на лично съобщение с профила на DEVIN M&V в Instagram (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/) ако по някаква причина не са забелязали  личното съобщение или не са го получили.
 3. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
 4. Възложителят, действащ чрез Организатора има ангажимент да изясни на победителите всички подробности във връзка с получаването на наградата.
 5. За да получат наградите си печелившите  участници следва да изпратят в лично съобщение на Instagram страницата на DEVIN M&V необходимите данни за получаване на наградата /три имена, телефон и актуален адрес/ в срок до 5 дни след обявяването на печелившите. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 5 дни след обявяване на печелившите относно всички обстоятелства, изброени по-горе, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.
 6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 7. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 8. Наградата се получава на посочения от печелившия участник адрес. В случай че победител не получи наградата си на предоставения от него адрес, той следва да се обади на предоставени му телефон или  да изпрати лично съобщение с профила на DEVIN M&V в Instagram (https://www.instagram.com/devin.mineral.vitamins/ ).
 9. В случай на невъзможност от страна на Организатора, да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
 10. Наградите ще бъдат изпращани до 15 работни дни от датата на посочване на три имена, телефон и актуален адрес от страна на печелившия.

 

 РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес и телефон за получаване на наградата.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на изпращането, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на изпращането, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

 

 РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

 

 РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на на Instagram страницата на Devin Mineral&Vitamins, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Официални правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 

 РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

 РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Играта и/или с участието в нея се приема, че участниците са съгласни с тези Официални правила и са се задължили да спазват техните разпоредби.
 3. Всички постове, публикувани след определения краен срок на Играта, няма да бъдат считани като участие.