ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на играта ‘‘Спечели раничка-пчеличка ‘‘ 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА:

 1. Организатор и възложител на Играта ‘‘Спечели раничка-пчеличка‘‘ е „Девин“ ЕАД, с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13 Б, вх. А, ет. 5, наричан по-долу „Възложител”.
 2. Подизпълнител на Играта е „Ноу Уей“ ООД с адрес: гр. София, ул. Васил Друмев 48, наричан по-долу „Подизпълнител“.
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).
 4. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си с нейните условия и предоставят доброволно личните си данни (три имена, телефон и адрес) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите и разпространението на наградите.
 5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
 6. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на DEVIN Изворна във Facebook и Instagram на адрес: https://www.facebook.com/DevinWater/ и https://www.instagram.com/devin.izvorna.bg/

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Продължителността на Играта е от четвъртък 22.06.2023г. до вторник 29.06.2023г. включително. 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Девин“ ЕАД, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
 2. С включването в Играта се счита, че участниците имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook или Instagram профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. 1. Всеки желаещ може да участва в Играта като посети страницата на DEVIN Изворна в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/DevinWater/ или в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/devin.izvorna.bg/
 2. 2. За да вземе участие в Играта всеки потребител трябва да отговори правилно на въпроса във Facebook или на въпроса в Instagram. След края на Играта на случаен принцип ще бъдат избрани победители, които са дали верен отговор.
 3. 3. Шестима участници от Facebook избрани на случаен принцип ще получат по една раница-пчеличка; шестима участници от Instagram ще получат по една раница-пчеличка.
 4. 4. Важни периоди и дати в Играта:
  • Играта се провежда от 10:00ч. четвъртък 22.06.2023г. до 23:59 сряда 29.06.2023г. включително.
  • 5. Победителите ще бъдат обявени на 03.07. 2023г понеделник в страницата във Facebook на DEVIN Изворна и страницата на DEVIN Изворна в Instagram. 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Наградите в Играта са:
 2. 6 /шест/ броя раници-пчелички за печелившите Facebook участници и 6 /шест/ броя раници-пчелички за печелившите Instagram участници. Всеки печеливш участник може да спечели само по една награда.
 3. Печеливши участници

Печелившите участници трябва да потърсят наградата си в срок от 3 /три/ работни дни след обявяването им, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на DEVIN Изворна или на Instagram профила на DEVIN Изворна необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

 Наградите ще бъдат доставяни с куриер за сметка на Организатора до 30 дни от датата на посочване на актуален адрес от страна на печелившия. 

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите от играта ще бъде обявени на Facebook страницата на DEVIN Изворна: https://www.facebook.com/DevinWater/ и на Инстаграм профила на DEVIN Изворна https://www.instagram.com/devin.izvorna.bg/ на 03.07.2023
 2. След обявяване на 12-те победители, те трябва да се свържат с Организатора и да потърсят своята награда. Организаторът от своя страна има ангажимент да изясни всички подробности по получаването наградите.
 3. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 3 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.
 4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 5. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 6. Наградата се получава на посочения от печелившия участник адрес за доставка. В случай, че печеливш участник не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена. При получаване на наградата печелившият се идентифицира пред куриера с личната си карта или друг документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook или Instagram профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Официални правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

РАЗДЕЛ XI. ЛИЧНИ ДАННИ. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни Политика за защита на личните данни | Девин ЕАД (devin-bg.com), с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Организатора, неговия подизпълнител „Ноууей“ ЕАД и куриерската компания във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД и всички законови изисквания.
 2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни от печелившите участници: три имена, адрес и телефонен номер.

Организаторът събира и обработва личните данни въз основа на това, че  участникът се е запознал с настоящите Официални правила и лично и доброволно е предоставил данните си с е цел получаване на награда.

С включването в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, както и запознат с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.

 1. След изтичане на 6 /шест/ месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.
 2. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:
 • последващата идентификация за предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
 1. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно и чрез възлагане на неговия подизпълнител „Ноууей“ ЕАД и куриерската фирма, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
 2. Политиката за защита на личните данни на ДЕВИН ЕАД е достъпна на адрес: Политика за защита на личните данни | Девин ЕАД (devin-bg.com) Съгласието с настоящите Официални правила съставлява съгласие и с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.
 3. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Играта и с участието в нея участниците приемат тези Официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 3. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, няма да бъдат счетени като участие.