Официални правила на играта "Рожден ден"

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта "Рожден ден" („Играта“). Условията са достъпни за всички лица за целия период на продължителността ѝ на интернет страницата на Ведри (https://vedri.bg/) и чрез линк на официалната страница на Devin Минерална във Facebook (https://www.facebook.com/DevinMineral).

1.2. Възложител на Играта “Рожден ден” е „Девин“ ЕАД, с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13 Б, вх. А, ет. 5, наричан по-долу „Възложител”.

1.3 Организатор на Играта е “Ноу Уей“ ЕООД с адрес: гр. София, ул. Васил Друмев 48, наричан по-долу „Организатор“. Организаторът извършва цялостното изпълнение на играта и връзката с участниците и победителите от името на Възложителя.

1.4. Периодът на провеждане на Играта е от 21.05.2024 г. до 26.05.2024 г. („Период на провеждане”).

1.5. Играта се организира и провежда само на територията на Република България чрез официалната страница на Devin Минерална във Facebook (https://www.facebook.com/DevinMineral).

1.6. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).

1.7. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им.

1.8. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

1.9. Включването в настоящата Игра се приема за съгласие от страна на участниците, че предоставят доброволно личните си данни (три имена, телефон, адрес и публични публикации в платформата Facebook) за целите, свързани с провеждането на Играта, обявяване на печелившите и разпространение на наградите.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 /осемнадесет/ години към началната дата на Играта. Нямат право на участие служителите на eкипа на „Девин“ ЕАД, „НОУ УЕЙ“ ЕООД, членове на техните семейства, както и всички лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице:

  • разполагащо с активен и отключен профил във www.facebook.com.
  • Последвало официалния профил на Devin Минерална във Facebook (https://www.facebook.com/DevinMineral)
  • Публикувало в коментар отговор на въпроса от кой тип хора е – които обичат или не обичат да празнуват рождения си ден, под публикацията на Играта в Периода на провеждане (коментарът може да бъде под формата снимка, видео, GIF).

2.3. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА ПРОДУКТ, ПРЕДЛАГАН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И Е ДОБРОВОЛНО.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. За да участват в Играта, потребителите трябва да публикуват в коментар отговор на въпроса от кой тип хора са – които обичат или не обичат да празнуват рождения си ден, под публикацията на Играта на Devin Минерална във Facebook (https://www.facebook.com/DevinMineral), в рамките на периода на провеждане на Играта.

3.2. Коментарът може да включва снимка, видео или GIF.

3.3. Публикуваните снимки трябва да са авторски. Организаторът не носи отговорност в случай на нарушени авторски права на трети лица.

3.4. Публикуваните снимки и коментари не може да съдържат обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа, полова или религиозна вражда, което приканва към агресия. Съдържанието на снимките и коментарите не трябва да представлява или да може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Devin Минерална.

3.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира и скрива/изтрива отговор/ коментар, който не отговаря на условията по т.3.3. и т. 3.4. тук по-горе.

3.6. В рамките на Периода на провеждане всеки участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта.

3.7. Коментарите под публикацията на Играта във Facebook следва да бъдат публикувани най-късно до 23:59 часа на 26.05.2024 г (неделя). Коментари, публикувани след този час на посочената дата, няма да служат за участие в тегленето на награди.

3.8. В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и публикували коментари със снимки под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-горе срок.

3.9. Един участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта. При установяване на злоупотреби от страна на участник, свързани с регистрирането и използването на повече от един Facebook профил за участие в играта, Организаторът си запазва правото да го дисквалифицира и да не го допуска до по-нататъшно участие.

  1. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. След края на играта ще бъде раздадена следната награда:

  • 1 стек с 6 бр. Devin газирана минерална вода от 1,5 л

4.2. Тегленето е на случаен принцип и е възможно един участник да спечели 1 стек с 6 бр. Devin газирана минерална вода от 1,5

4.3. Тегленето, което ще определи спечелилия участник, ще се проведе на 27.05.2024г.

4.4. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на описаните по-горе условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ“ ЕООД .

4.5. В срок от 5 (пет) работни дни след изтеглянето на наградите, организаторите ще се свържат със спечелилия чрез лично съобщение във Facebook за уточняване на детайли по предоставяне на наградата и информация като три имена, телефон, актуалeн и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в срок от 3 (три) работни дни, печелившият участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

4.6. Победителят ще бъде обявен със своето профилно име във Facebook на Facebook страницата на Devin Минерална (https://www.facebook.com/DevinMineral) чрез публикуване на пост с печелившия.

4.7. Наградата на спечелилия участник ще бъде доставена на посочения от участника адрес, за сметка на Възложителя на Играта, чрез куриер, до 3 (три) седмици от датата на предоставяне на данни за адрес на доставка от страна на спечелилия.

4.9. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.

4.10. Наградата е лична, няма паричен еквивалент и не може да бъде заменяна и преотстъпвана

4.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Включвайки се в Играта, участниците предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Играта, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, извършващи интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Devin Минерална, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

5.2. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта лични данни за целите, както са посочени по-долу:

  • администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците, последваща идентификация и предоставяне на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията: три имена, телефонен номер, адрес за доставка на наградата (на основание необходимостта от сключването и изпълнението на договор при условията на тези Официални правила);

5.3. Участието на потребителите в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие или да участва в играта.

5.4. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта.

5.5. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2.

  1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

6.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

6.3. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със Facebook.

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни злоупотреби от страна на участника.