DEVIN Hour2024 Kickoff

Официални правила на "Часът на DEVIN"

02.04.2024 12:00 1 0

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Часът на Devin

Лицата, желаещи да участват в Играта, трябва да се запознаят с условията й, изложени по-долу и наричани „Официални Правила

1.Организатор на Играта и официални правила.

Национална промоционална кампания – „Часът на Devin”, наричана по-долу  „Играта“, се организира от „ДЕВИН“ ЕАД, с ЕИК 040428304, гр. Девин, ул. Васил Левски 6, наричан по-долу „Организатор“, с подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, с ЕИК 203772137.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта. С включването в настоящата Игра се приема от Организатора, че участникът е запознат с настоящите Официални правила и се е съгласил да ги спазва. Официалните правила са достъпни на страница vedri.bg

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на страница www.vedri.bg

 1. Територия на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Всички детайли по провеждането и раздаване на наградите на печелившите участници са достъпни на www.vedri.bg.

 1. Период на Играта

 „Часът на Devin” се провежда в периода от 08.04.2024г. до 07.05.2024г. Тегленето на печелившите участници се провежда на 20.05.2024г.

 1. 4. Описание на наградите

Наградите, които ще бъдат разпределени по време на Играта са:

- 6 преси за мачкане на бутилки

- 90 бутилки за многократна употреба

 1. 5. Право на участие. Механизъм.

Играта се провежда от училища, записали се за участие и провели „Часът на Devin” в периода от 08.04.2024г. до 07.05.2024г. В играта нямат право да участват на служителите на Девин ЕАД и рекламна агенция “БИ ПЛЮС АР” ООД, както и членове на семействата им.

Участието в играта се счита за валидно, ако участниците (учебни заведения и детски градини) проведат „Часът на Девин“ в посочения период и спрямо изпратените от Организатора правила. Участниците валидират своето участие чрез изпращането на снимка или видео от проведения час/урок.

Шест училища получават по една преса за мачкане на бутилки , изтеглени на произволен принцип.

Три паралелки от три училища, изтеглени на произволен принцип, получават бутилки за многократна употреба. 

Организаторът запазва правото си да променя вида на наградите, но не и техния брой.  

Печелившите лица ще бъдат обявени на сайтa www.vedri.bg и писмено по имейл.

 1. 6. Процедура за предаване и получаване на наградите

Представител на Организатора на Играта или негов подизпълнител ще се свърже чрез имейл съобщение на представения от участника имейл в регистрационната форма за участие, за да организира предоставянето на наградата чрез куриер, в рамките на 30 работни дни след обявяването на победителите на официалната страница www.vedri.bg.

Наградата се получава на посочения от съответния участник адрес за доставка. В случай, че печеливш участник не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда. В този случай Организаторът има право да изтегли нов печеливш.

 1. 7. Печеливши и обявяване

Печелившите ще се определят на произволен принцип – чрез софтуер за случайно теглене. Обявяването на печелившите се осъществява на официалната страница www.vedri.bg.

 1. 8. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

 1. 9. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Организаторът на Играта и неговият подизпълнител си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления или закононарушения.

 1. 10. Съдебни спорове

Всички спорове между Организатора и участници в Играта се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

 1. 11. Публичност и лични данни

11.1. С настоящите Официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни  http://devin.bg/privacy-policy/, с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Организатора, неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР“ ООД и куриерска фирма „Спиди“ АД / „Еконт Експрес“ ООД във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградите. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД и всички законови изисквания.

11.2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни от печелившите участници: три имена, е-мейл адрес, адрес и телефонен номер.

Организаторът събира и обработва личните данни въз основа на това, че  участникът се е запознал с с настоящите Официални правила и лично и доброволно е предоставил данните си с е цел получаване на награда.

С включването в Играта всеки участник се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията й, както и запознат с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.

11.3. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на играта, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

11.4. Организаторът обработва личните данни на участниците в Играта за целите на:

 • последващата идентификация за предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

11.5. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно и чрез възлагане на неговия подизпълнител “БИ ПЛЮС АР” ООД, и куриерска фирма „Спиди“ АД/ „Еконт Експрес“ ООД, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

11.6. Политиката за защита на личните данни на ДЕВИН ЕАД е достъпна на адрес:  http://devin.bg/privacy-policy/, Съгласието с настоящите Официални правила съставлява съгласие и с Политиката за защита на личните данни на „Девин“ ЕАД.