Биоразнообразие - основни понятия 1

Биоразнообразие - основни понятия

24.10.2022 12:00 1 0

Биологично разнообразие e многообразието от всички форми на живи организми, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и местообитанията, към които те
принадлежат. Това включва разнообразие в рамките на отделния вид, между видовете и
в екосистемите. Още понятия може да откриете в приложения документ.