Урок 2 - Биоразнообразието и екосистемите 1

Урок 2 - Биоразнообразието и екосистемите

24.11.2022 13:00 2 0

Биологичното разнообразие е термин, с който се обозначава разнообразието от екосистеми (природен капитал), биологични видове и родове в света
или в определено местообитание. То е съществено за благоденствието на
човека, тъй като предлага услуги, които поддържат нашите икономики и
общества.