Shutterstock 1428300008 Min

Добри новини за парниковите газове в Европа

10.02.2023 12:00 4 0

Първата цел за намаляване на парниковите газове вече е постигната в Европа. Добри новини за резултатите от общите ни усилия за намаляване на парниковите газове дойдоха от европейската статистическа служба Евростат. Парниковите газове, отделени в атмосферата от човешка дейност в Европа са намалели с 24% през 2020 в сравнение с 1990 година. Това е с 4% повече от поставената цел - да намалим с 20% емисиите. Това ни дава големи надежди, че ще успеем да постигнем и новата цел - намаляване с 55% на парниковите газове до 2030, в сравнение с 1990.

Но нека разкажем повече за методологията на тези изчисления: 

След години на задълбочени изследвания научната общност прие, че предизвиканите от човека емисии на парникови газове (ПГ) са главната причина за повишаването на средната температура на Земята през последните 250 години (IPCC, 2014). 

Човешките дейности, при които се създават парникови газове като страничен продукт, са разделени в няколко категории: изгарянето на горива в електроцентрали, транспорт домове. Земеделието и депата за отпадъци също са източници на емисии на парникови газове.

Отправна точка за измерване на целите за борба с климатичните промени е количеството парникови емисии, отделени в атмосферата през 1990-та година. 

Емисиите на парникови газове в ЕС намаляваха стабилно от 2010 г. до 2014 г., имаха леко повишение между 2015 и 2017 г. и отново намаляха през 2018 година. През 2019 г. емисиите намаляха с близо 4 % в сравнение с 2018 г. Това е най-резкият спад от 2009 година.

През 2019 г. емисиите на парникови газове в ЕС бяха с над 1 милиард тона въглероден диоксид еквивалент (CO2 екв.) по-ниски от тези през 1990 година. Това съответства на 24 % намаление в сравнение с нивата от 1990 г., което е повече от Целта на ЕС за намаляване с 20 % до 2020 година. Новата цел за 2030 г. е 55 % намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с 1990 година.

Емисиите на парникови газове бяха под нивата от 1990 г. в 22 държави членки. Най-големите намаления, над 50 %, бяха регистрирани в Естония, Румъния, Литва и Латвия.

Къде е България?

Ние също бележим напредък в овладяването на отделяните парникови газове, макар да има още много какво да се направи по темата. 

Спадът на парниковите газове у нас, в сравнение с 1990 е съпоставимо със средното за Европа. 

Как да задържим и подобрим резултата?

На пръв поглед човек не може да контролира производителите на енергия и емисиите, отделяни от транспорта, но всъщност всеки един от нас е потребител, следователно - създател на част от парниковите газове на тези големи замърсители. 

Ето защо е абсолютно закономерно да смятаме, че намаляването на нашето лично потребление на електричество и гориво ще намали отделянето на парникови газове в общ план. 

И тук не става дума за големи лишения, а просто за разумно ползване на електроенергията у дома, избирането на по-здравословни начини за придвижване в града (пеша или с велосипед) и устояване на поривите за неразумно пазаруване. 

Не е трудно и вече сме доказали, че се справяме. Просто трябва да продължим.